ഒരു സിസ്റ്റംസൌജന്യ SMSവഴികാലാവസ്ഥാഅടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളഉപദേശങ്ങൾ കർഷക സമൂഹത്തിന്നൽകാൻഇന്ത്യകാലാവസ്ഥാhn`mK¯nsâbpwകൃഷിമന്ത്രാലയ¯nsâbpwklIcWt¯msSവികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.ഈ സേവനംഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ,കർഷകർവിളകൾസഹിതംഅവരുടെ പേരുംമൊബൈൽനമ്പറുകൾരജിസ്റ്റർചെയ്യാൻഅഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ,കർഷകർക്ക്അവരുടെ പ്രത്യേകവിളകൾക്ക്എസ്എംഎസ്ഓരോ ആഴ്ചയിലുംദിവസംസൌജന്യകാർഷിക\nÀt±i§Äലഭിക്കും:അതുപോലെവിപരീതമായകാലാവസ്ഥമുന്നര്രിവുപ്പുകളുംദിവസംലഭിക്കും. കർഷകർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നിര്ദ്ദേശപ്രകാരം രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക

1. നമ്പർ 7 അല്ലെങ്കിൽ 8 അല്ലെങ്കിൽ 9 തുടങ്ങുന്ന 10 അക്ക മൊബൈൽ നമ്പർ നൽകുക

2. ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനു ഉപയോഗിച്ച് സംസ്ഥാന0, ജില്ലാ, ബ്ളോക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

3. ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനുവിൽ നിന്ന് വിളയുടെപേര് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. കുറഞ്ഞത് ഒരു വിളതിരഞ്ഞെടുക്കുക.

4. ചിത്ര0 ടെക്സ്റ്റ് എന്റർ(Enter)ചെയ്യുക.സേവ്

5. സന്ദേശം സ്ക്രീൻ കർഷകൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ദൃശ്യമാകും: പൂർത്തിയായി.

6. ദയവായിരജിസ്ട്രേഷൻനായി ഇവിടെ ചെയ്യുക:ക്ലിക്ക് ഫോര്രജിസ്റ്റർ

7. രജിസ്ട്രേഷൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് Click here for registration